Titulní strana

Historie

První snahy o založení botanické zahrady v Prostějově se připisují Václavu Spitznerovi, profesoru a později řediteli prostějovské reálky. Spitzner založil v Prostějově Klub přírodovědecký a stal se jeho prvním předsedou. S nadšením se věnoval průzkumu regionální flóry a o své práci uveřejnil řadu článků. Svůj záměr založit ve městě botanickou zahradu však bohužel nerealizoval. Po jeho smrti v roce 1907 jeho záměr prosazovali jiní profesoři reálky, především Rudolf Wolf a František Cvetler, dále MUDr. Jaroslav Mathon a správce městských sadů František Havránek, ale ani ti nebyli úspěšní. Teprve až v roce 1932 městské zastupitelstvo rozhodlo využít pozemků bývalého hřbitova a pozemků v ulici Lazarety.

V roce 1933 bylo zřízeno Kuratorium pro botanickou zahradu v Prostějově, jehož členy se stali profesoři botaniky prostějovských středních škol, další odborníci a nadšenci. Ustavující schůze kuratoria se konala 24.3.1933 a řídil ji tehdejší starosta města Jan Sedláček. Vypracování projektu zahrady bylo svěřeno Františku Havránkovi. Zvláštností je, že zahrada byla založena městem. Botanické zahrady totiž byly většinou zakládány školami nebo spolky. Botanická zahrada byla zaměřena na prezentaci regionální flóry (Kosíř, Předina, Grygov, Hněvotínské skály). 9. 9. 1934 předal starosta města slavnostně botanickou zahradu předsedovi kuratoria. Poslání zahrady proklamovala tabule s desaterem pro návštěvníky u vchodu do zahrady.

Text desatera se zachoval a zní takto:

Choďte často i s dětmi do této zahrady
Učte sebe i děti znát tyto rostliny
Šetřete úpravu této zahrady
Choďte jen po cestičkách
Netrhejte květiny
Nepoškozujte nápisy
Nepohazujte papíry a odpadky
Dbejte pokynů zahradníků i dozorce
Přinášejte do zahrady i další rostliny
Zamilujte si tuto zahradu a važte si své domoviny

Válečná léta zahradu těžce postihla, nacházela se totiž v těsném sousedství kasáren, ve kterých byli němečtí vojáci. V letech 1944-45 byla prakticky zničena. Po osvobození byla sice obnovena, nikdy však už nedosáhla původního rozsahu. Jednou z příčin byla skutečnost, že během krátké doby se vystřídalo v jejím řízení několik různých orgánů.
V roce 1990 doznala zahrada malé změny. Byla k ní přičleněna plocha, na které byl vybudován nový vchod a sociální zařízení. Skladba rostlinného materiálu byla v zahradě přizpůsobena nejen požadavkům výuky základních a středních škol, ale i požadavkům specialistů z řad zahrádkářů. Od roku 1986 je také zařazena do mezinárodního seznamu botanických zahrad.

Vztah města k botanické zahradě byl velmi dobrý, finančně byla dobře zabezpečena. Ve druhé polovině třicátých let byl součástí zahrady i zookoutek, který měl zvýšit přitažlivost zahrady pro návštěvníky. Záměr se však neosvědčil, protože přes velké úsilí se nepodařilo uchovat zvířata v dobrém zdravotním stavu. Po několika letech musel být proto zookoutek zrušen. Naopak rostlinným druhům se zde dařilo a daří velmi dobře. Pro ilustraci - v roce 1938 bylo na ploše 1,5 hektaru vysázeno 3311 druhů rostlin, počet jednotlivých rostlin se odhadoval na zhruba 20 tisíc kusů.

V roce 1966 se zahrada stala součástí městských parků a přešla pod správu Technických služeb města Prostějova. Velkým úsilím se podařilo obnovit některé plochy, zarostlé plochy byly vyčištěny, cesty rozšířeny a zpevněny, některé rody druhově doplněny, rostliny překlasifikovány a označeny jmenovkami. V roce 1989 hrozilo, že botanická zahrada bude přemístěna a pozemek připojen k sousedním kasárnám. Prostějovská pobočka ochránců přírody a především studentská organizace ochránců přírody na gymnáziu J. Wolkra se tehdy všemi možnými způsoby snažily botanickou zahradu zachránit, navíc přišel konec bývalého režimu, takže zahrada zůstala zachována na svém místě.

V roce 2012 byla botanická zahrada pojmenována po prostějovském ochránci přírody Petru Albrechtovi, který se významně zasadil jak o botanickou zahradu, tak o ochranu přírody na Prostějovsku.

V roce 2014 došlo k rozšíření Botanické zahrady Petra Albrechta, která tímto získala svoji současnou podobu.

Vytvořeno 4.5.2022 8:34:51 | přečteno 282x | richard.sedlak
load