Titulní strana

Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), zpřístupňuje statutární město Prostějov informace o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uchování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými útvary Magistrátu města Prostějova, Městskou policií Prostějov a Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Prostějova. V souladu s tímto nařízením jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.
________________________________________
1. Správce osobních údajů:
Statutární město Prostějov
sídlo: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
email: posta@prostejov.eu
datová schránka: mrtbrkb
tel: 582329111
IČO: 00288659

2. Kontakty na pověřence:
e-mail:  poverenec@prostejov.eu
adresa: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

3. Účely zpracování
Město jako správce osobních údajů zpracovává vaše osobní údaje zejména pro účely:
• plnění povinností v přenesené a samostatné působnosti dle příslušných právních předpisů viz náplně jednotlivých útvarů
• plnění povinností vyplývajících z uzavřených smluvních vztahů vč. přípravy těchto vztahů např. s dodavateli, odběrateli, nájemníky, partnerskými městy apod.
• plnění povinností vyplývajících z veřejného zájmu správce.

4. Zákonnost zpracování
Osobní údaje jsou zpracovávány pro uvedené účely v souladu s příslušnými právními předpisy na základě smluvní povinnosti nebo se souhlasem subjektu údajů ev. pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

5. Kategorie příjemců osobních údajů
Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není správci uložena zvláštním právním předpisem nebo pokud neposkytl subjekt údajů souhlas s takovým předáním.

6. Doba uložení
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.

7. Informace o právech subjektu údajů
Subjekt údajů má právo:
• na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
• na opravu svých osobních údajů (čl. 16 GDPR)
• na výmaz (čl. 17 GDPR)
• na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
• na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)
• vznést námitku (čl. 21 GDPR)
• podat stížnost (čl. 77 GDPR)
• na odvolání souhlasu (čl. 7 GDPR)
• nebýt předmětem automatizovaného rozhodování
Žádost k uplatnění práv subjektu údajů může být doručena osobně na podatelnu správce osobních údajů (viz výše) nebo elektronicky způsobem přes datovou schránku.

8. Automatizované rozhodování
Správce osobních údajů uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

Nařízení je ke stažení na adrese:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en

Vytvořeno 1.6.2022 9:54:03 | přečteno 53x | richard.sedlak
load